Placeholder

पिंङ्गलाचार्यप्रणीतं छन्दः शास्त्र

Share this product

200.00 

SKU: book00330 Categories: , , ,

Product Description

तच्च पं. अनन्त शर्मणा संशोधितम्

तदुपरि विशेषचिप्पण्यादिभिश्च पं. केदारनाथेन संशोधितम्